• 01_szkola.jpg
 • 02_szkola.jpg
 • 03_szkola.jpg

Orliki

Zajęcia na boiskach odbywają się:


poniedziałek – piątek – 16.00 - 21.00

sobota – 13.00 - 21.00

niedziela – 14.00 - 21.00REGULAMIN PORZĄDKOWY

korzystania z boisk sportowych

 

§1.

 

Zespół boisk sportowych ORLIK 2012”, położonych na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie służy do realizacji celów wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz rozwoju sportu dziecięcego
i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

§2.

 

Zespół boisk sportowych ORLIK 2012”składa się z:

 1. boiska do piłki nożnej – pole gry 26m x 56m;

 2. boiska wielofunkcyjnego – pole gry 15,1m x 28,1m przeznaczonego do piłki koszykowej oraz piłki siatkowej.

 

§3.

 

W imieniu organu prowadzącego, administratorem „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
w Wołominie.

§4.

 

 1. Boiska czynne są w okresie od marca do listopada, przez cały tydzień,
  w godzinach ustalonych w harmonogramie.

 2. Ramowe godziny otwarcia boisk: 800 – 2100. Szczegółowy harmonogram na poszczególne miesiące ustala Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
  w Wołominie w porozumieniu z animatorami sportu.

 3. Boiska dostępne są:

 1. dla uczniów szkół lub przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin, w ramach planowanych zajęć szkolnych, w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600. Młodzież
  i dzieci mogą korzystać z boisk wyłącznie pod opieką nauczyciela;

 2. dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 3. dla klubów sportowych, na zasadach określonych także w §15. niniejszego Regulaminu

§5.

 

Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 

§6.

 

Teren boisk objęty jest ciągłym nadzorem osób uprawnionych.

 

§7.

 

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych, animator sportu może zawiesić korzystanie z boisk.

§8.

 

 1. Zajęcia sportowe, odbywające się poza godzinami określonymi w §4.3.1 koordynuje pełniący dyżur animator sportu.

 2. Osoby wymienione w §4.3.2 i 3, które chcą skorzystać z boisk, obowiązane są do okazać animatorowi sportu dokument potwierdzający tożsamość (dotyczy dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych) celem wpisywania do rejestru użytkowników, prowadzonego przez animatora sportu.

 3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z boisk wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§9.

 

Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu.

 

§10.

 

Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

 

§11.

 

 1. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Na boisku do piłki nożnej dopuszcza się możliwość gry w obuwiu z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

 

§12.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i właściwego korzystania
z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się;

 1. korzystania z boisk bez zgody animatora sportu;

 2. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz butów z kolcami;

 3. wprowadzania, wnoszenia i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego
  z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.

 4. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk;

 5. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

 6. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania substancji odurzających na terenie boisk;

 7. przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażywanie środków odurzających;

 8. śmiecenia, jedzenia na płycie boisk, wnoszenia opakowań szklanych
  i metalowych;

 9. przeszkadzania w zajęciach lub grze;

 10. zakłócania porządku, używania słów wulgarnych i nieobyczajnego
  zachowania;

 11. przebywania na terenie boisk osób poniżej 12 roku życia po zmroku bez
  opiekuna;

 12. wprowadzania na teren boisk zwierząt;

 13. przebywania i korzystania z boisk poza godzinami otwarcia.

 

§13.

 

W sytuacjach konfliktowych, rozstrzygnięcia w zakresie korzystania z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:

 1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

 2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Regulaminem zachowanie;

 3. nakazać opuszczenie terenu boisk;

 4. wezwać Policję lub Straż Miejską.

§14.

 

 1. W przypadku samowolnego wejścia na teren boisk, użytkownicy odpowiadają prawnie i materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Gmina Wołomin oraz Zespół Szkół nr 3 w Wołominie nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie samowolnego korzystania z obiektu.

§15.

 

Ustala się zasady korzystania z boiska przez kluby sportowe z terenu Gminy Wołomin:

 1. kluby sportowe działające i funkcjonujące na terenie Gminy Wołomin mogą nieodpłatnie korzystać z boiska do piłki nożnej lub boiska wielofunkcyjnego do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u animatora sportu prowadzącego nadzór nad boiskiem;

 2. każdy klub sportowy z terenu Gminy Wołomin może korzystać
  z boisk na zasadach proporcjonalności. Rezerwacji należy dokonać
  u animatora sportu nadzorującego boiska;

 3. rezerwacja może obejmować okres nie dłuższy niż 1 miesiąc;

 4. w przypadku korzystania przez klub sportowy tylko z jednego boiska, drugie jest dostępne dla mieszkańców.

 

§16.

 

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpiecznego korzystania z terenów sportowych, a także stosować się
do poleceń animatora sportu dotyczących zasad korzystania z boisk.

§17.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie.


III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Wołominie
ul. Kazimierza Wielkiego 1,
05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 65 47 i 48;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.