• 01_szkola.jpg
 • 02_szkola.jpg
 • 03_szkola.jpg

Regulamin rekrutacji

 

REGULAMIN REKRUTACJI

DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. JANA PAWŁA II W WOŁOMINIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin rekrutacji - plik pdf

 I. Podstawa prawna:

 1. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 3 z dn. 30 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.)
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 367 – Przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 2018 r. poz. 60)

 II. Kierunki kształcenia:

1. Szkoła oferuje nauczanie przedmiotów na poziomie rozszerzonym w systemie klasowym. Wyboru klas, a tym samym przedmiotów rozszerzonych, uczniowie dokonują na etapie naboru.

2. Proponowane kierunki kształcenia:

 • Klasa humanistyczna / medialna
  • przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS
  • przedmioty uzupełniające: przyroda, podstawy dziennikarstwa
  • zajęcia dodatkowe: koło dziennikarskie
 • Klasa informatyczna:
  • przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka, fizyka, język angielski
  • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
  • zajęcia dodatkowe: warsztaty ECDL
 • Klasa przyrodnicza
  • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
  • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
  • zajęcia dodatkowe: koło chemiczne, koło biologiczne
 • Klasa lingwistyczno - europejska
  • przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, język angielski
  • przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo
  • zajęcia dodatkowe: koło geograficzne
 3. Język angielski jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów. Jako drugi język obcy uczniowie mogą wybrać  język: hiszpański, rosyjski lub niemiecki. Nauczanie języków obcych będzie się odbywać w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopnie zaawansowania na podstawie testów różnicujących przeprowadzonych w pierwszych dniach września.

O tym czy dana grupa językowa w danej klasie zostanie utworzona zadecyduje liczba osób chętnych.

4. W dodatkowych zajęciach przypisanych danemu oddziałowi mogą uczestniczyć uczniowie z innych klas.

 III. Terminarz rekrutacji (terminy określa Mazowiecki Kurator Oświaty). Nabór odbywa się za pomocą systemu elektronicznej rekrutacji.

 • 6 kwietnia (piątek) 2018 r. w godz. 800 1200 prezentacja szkoły w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
 • 10 kwietnia (wtorek) 2018 r. godz. 1800 „DZIEŃ OTWARTY” w naszym liceum,
 • Od 10 maja (czwartek) od godz. 1000 do 18 maja (piątek) do godz. 1500składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od 15 czerwca (piątek) od godz. 1000 do 19 czerwca (wtorek) do godz. 1600 – możliwość zmiany wyboru szkoły lub złożenia wniosku, jeżeli nie dokonano tego w terminie majowym z uzasadnionych przyczyn losowych.
 • Od 22 czerwca (piątek) od godz. 1200 do 27 czerwca (środa) do godz. 1600  - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
 • Od 10 maja (czwartek) do 6 lipca (piątek) – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.
 • 6 lipca (piątek) godz. 1200 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia (kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych wywieszonych w szkole).
 • Od 6 lipca (piątek) od godz. 1200 do 12 lipca (czwartek) do godz. 1000 - składanie przez kandydatów zakwalifikowanych, oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole w postaci oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

UWAGA!: W przypadku nie złożenia oryginałów dokumentów w terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. Wówczas będzie on mógł ubiegać się o przyjęcie dopiero w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 • 12 lipca (piątek) godz. 1600 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w III LO.

Rekrutacja uzupełniająca (o ile w szkole pozostały wolne miejsca):

 • Od 13 lipca (piątek) od godz. 800 do 16 lipca (poniedziałek) do godz. 1600 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od 13 lipca (piatek) do 28 sierpnia (wtorek) – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną.
 • 29 sierpnia (środa) o godz. 1200 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • 29 sierpnia (środa) od godz. 1200 do 30 sierpnia (czwartek) do godz. 1600 - składanie przez kandydatów zakwalifikowanych, oświadczeń potwierdzających wolę podjęcia nauki w szkole w postaci oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 31 sierpnia (czwartek) do godz. 1000 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. 

 IV. Kryteria rekrutacji:

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy dyrketor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacujno - Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:

a) podaje informację o warunkach rekrutacji,

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,

c) ustala listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

d) ustala listę kandydatów przyjętych do szkoły i listę osób nieprzyjętych,

e) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

3. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów do liceum w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

5. Kandydaci na pierwszym etapie w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów, która maksymalnie wynosi 200 pkt.

6. Sposób punktowania:

1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku egzaminów gimnazjalnych.

a) Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

    - języka polskiego,

    - historii i wiedzy o społeczeństwie,

    - matematyki,

    - przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

    - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

      mnoży się przez 0.2.

2) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz historii (w klasie humanistycznej), biologii (w klasie przyrodniczej), informatyki (w klasie informatycznej) lub geografii (w klasie lingwistyczno-europejskiej) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych brane pod uwagę do danego oddziału w stopniu:

    - celującym – przyznaje się po 18 punktów,

    - bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,

    - dobrym – przyznaje się po 14 punktów,

    - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

    - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

b) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

c) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

    - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

    - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

    - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

    - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

    - tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

    - tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,

e) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. c) i d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

    - międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

    - krajowym – przyznaje się 3 punkty,

    - wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

    - powiatowym – przyznaje się 1 punkt,

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. c), d), e), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

f) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

3) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

    - celującym – przyznaje się po 20 punktów,

    - bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

    - dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

    - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

    - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

    - celującym – przyznaje się po 20 punktów,

    - bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

    - dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

    - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

     - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

    - celującym – przyznaje się po 20 punktów,

    - bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

    - dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

    - dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

    - dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

    - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

    - celującym – przyznaje się 8 punktów,

    - bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,

    - dobrym – przyznaje się 4 punkty,

    - dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,

    - dopuszczającym – przyznaje się 0, 5 punktu.

4) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 3), oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

5) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

    - celującym – przyznaje się 20 punktów,

    - bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

     - dobrym – przyznaje się 13 punktów,

     - dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

     - dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

7. Pierwszeństwo w przyjęciu do danej klasy pierwszej mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów zakwalifikowanych (do momentu wyczerpania się miejsc w danym oddziale).

8. Liczbę przyjętych kandydatów określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

    a) wielodzietność rodziny kandydata;

    b) niepełnosprawność kandydata;

    c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

    d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

    e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

    f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

    g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły. 

V. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz – wydrukowany wniosek z Systemu elektronicznego potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna,

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum,

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

4. Karta zdrowia,

5. Dwie aktualne fotografie,

6. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa rozdziale IV. pkt. 9 - 11

    a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

    c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

    d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

   e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy

   f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

7. Dokumenty, o których mowa powyżej są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 lit. b – f mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

10. Oświadczenia, o których mowa w pkt.6 lit. a, c składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6 lit. a, c w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

12. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

VI. Uwagi końcowe:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

6. We wszystkich przypadkach nieobjętych powyższymi postanowieniami decyzję podejmuje SKRK, a zatwierdza ją dyrektor szkoły.

III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Wołominie
ul. Kazimierza Wielkiego 1,
05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 65 47 i 48;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.