• 01_szkola.jpg
  • 02_szkola.jpg
  • 03_szkola.jpg

Wydarzenia 2012/2013

Nasza szkoła została oceniona!

W czerwcu 2013 roku w naszej szkole wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadzali ewaluację zewnętrzną. Miała ona na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Poniżej prezentujemy wyniki i oceny, jakie uzyskaliśmy.

 

Szkoła może spełniać wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę .

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 

WYNIKI EWALUACJI:

 

Wymaganie: ANALIZUJE SIĘ WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

W celu poprawy jakości pracy szkoły przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy. Wdrażanie wniosków z analizy przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia. Wymaganie spełnione na poziomie wysokim. – POZIOM B

 

Wymaganie: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Wśród postaw i umiejętności nabywanych przez uczniów, partnerzy szkoły oraz przedstawiciele

samorządu za szczególnie istotne (ważne w życiu społecznym i zawodowym) uznali m.in.: kulturę osobistą, pracowitość, kompetencyjność, umiejętność pracy zespołowej, komunikacji w językach obcych, połączenia zainteresowań z nauką. W szkole analizuje się i promuje osiągnięcia uczniów, a nauczyciele dostrzegają możliwość uzyskania przez uczniów lepszych wyników. Wymaganie spełnione na poziomie wysokim.– POZIOM B

 

Wymaganie: UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

Uczniowie są zaangażowani w zajęcia, organizowane przez szkołę, podejmują także inicjatywy, dotyczące ich własnego rozwoju oraz rozwoju szkoły. W ocenie zdecydowanej większości uczniów, uczący się mają wpływ na to, co dzieje się na lekcjach i w szkole – przykładami zrealizowanych przez szkołę uczniowskich inicjatyw są m.in. teatralne „Studio Katastrofa”, internetowa gazetka uczniowska „Mag”, szkolny radiowęzeł. Uczniowie działają aktywnie także w środowisku lokalnym – są radnymi w Młodzieżowej Radzie Miasta, pracują na rzecz potrzebujących w szkolnym Wolontariacie. Wymaganie spełnione na poziomie bardzo wysokim. – POZIOM A

 

Wymaganie: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

Uczniowie znają obowiązujące w szkole normy. Właściwa atmosfera szkoły, prowadzenie działań profilaktycznych (poprzez realizowane zewnętrznych programów profilaktycznych – m.in. „Usłyszeć świat”, „Jutro jest”) i otwartość pracowników na potrzeby młodzieży powodują, że uczniowie czują się bezpiecznie pod względem emocjonalnym i fizycznym. Potwierdzają to także wyniki wewnątrzszkolnej ankiety – 94,2% uczniów zawsze czuje się bezpiecznie w szkole. Nauczyciele prowadzą diagnozę zachowań i zagrożeń oraz analizują podejmowane działania profilaktyczno- wychowawcze. Wymaganie spełnione na poziomie bardzo wysokim. – POZIOM A

 

Wymaganie: FUNKCJONUJE PRACA W ZESPOŁACH

Nauczyciele angażują się w działania zespołów. Zespoły analizują efekty swojej pracy. Opierając się na analizie efektów pracy zespołów nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy i planują działania. W szkole prowadzone są formy doskonalenia zawodowego, zawierające treści dotyczące metod i form współpracy. Wymaganie spełnione na poziomie wysokim. POZIOM B

 

Wymaganie: SPRAWOWANY JEST WEWNĘTRZNY NADZÓR PEDAGOGICZNY

Nauczyciele są zaangażowani w ewaluację wewnętrzną, prowadzoną przez zespoły nauczycieli. W ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego określone zostały wnioski, wprowadzane następnie do planu pracy szkoły. Zmiany, wprowadzane na podstawie tych wniosków doprowadziły m.in. do poprawy efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej (zmniejszyła się liczba spóźnień na pierwsze lekcje, wzrosła frekwencja uczniów na zajęciach). Wymaganie spełnione na poziomie wysokim. – POZIOM B

 

Wymaganie: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE

Warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły jest wystarczające do realizacji podstawy programowej. Mocną stroną szkoły jest zaplecze sportowe – duża sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych „Orlik”. Na bieżąco prowadzony jest remont pomieszczeń szkoły (planowana jest przebudowa bloku kuchennego, wzbogacenie zaplecza sportowego o bieżnie i korty tenisowe). Modernizowana jest i uzupełniana jest baza wyposażenia i pomocy dydaktycznych, szkoła posiada 2 tablice interaktywne, rzutniki i ekrany, odtwarzacze DVD. W bieżącym roku szkolnym wymienione będą komputery w pracowni informatycznej. Wymaganie spełnione na poziomie wysokim. – POZIOM B

 

Zapraszamy do przeczytania całego raportu na stronie: http://www.npseo.pl/action/raports

III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Wołominie
ul. Kazimierza Wielkiego 1,
05-200 Wołomin
tel./fax: 22 787 65 47 i 48;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.